Általános Kémia

BMEVESAA101 őszi/tavaszi 4+0+0v 5 magyar

előadó: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, 2011/2012, 2. félév.

Terem: CHA20

  1. hét: 2012.02.08,   8:15-12:00
                         09,  12:15-14:00

14. hét: 2012.05.09,   8:15-12:00
                          10,  12:15-14:00

szünet: 03.15.-03.29.

A tantárgy célja a hallgatók általános kémiai tudásszintjének olyan szintre emelése, melyre a kémiai szaktárgyak (szervetlen, szerves, fizikai kémia) alapozhatnak. Így feladat az alapfogalmak definiálása és tisztázása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének a megismertetése.

Házi feladatok száma: 4, a házi feladatokat a moodle rendszerben tároljuk és értékeljük: http://moodle.csg.bme.hu/moodle/

# Anyag Előadás WWW
1

A kémia alapjai

Tömeg- és energiamegmaradás törvénye.

Anyag-molekula-atom-elem Tiszta anyagok egyszerű, összetett Keverékek Mol-moltömeg Alkalmazások

Az anyag

 1. Radioaktiv sugárzás
 2. Segré diagram
 3. Rutherford kísérlet
 4. atommag
 5. Az elektron elektromos,
 6. mágneses és
 7. elektromágneses térbem
2 Elektronok, atomok
1 Elektromágneses sugárzás
2 Atomi Spektrum
3 Kvantumelmélet
4 A Bohr Atom
5 Az új Kvantummechanika
6 Hullámmechanika
7 Kvantumszámok
8 Elektronpályák
9 A hidrogénatom pályái
10 Elektron spin
11 Több elektronos atomok
12 Elektron Konfigurációk
és a Periódusos táblázat
Elektronok, atomok
 1. fény, a szín függése a hullámhossztól
 2. izzó vas
 3. Töltés, elektroszkóp,
 4. Katódsugár (elektron) elektromos, mágneses és elektromágneses térben
 5. Elektrondiffrakció
 6. olajcsepp k.
 7. Rádioaktívitás
 8. Rutherford kísérlet - az atommag
 9. H spektruma
 10. Bohr modell
3 Periódusosság
1 Az elemek csoportosítása: a periódusos táblázat
2 Fémek, nemfémek és ionjaik
3 Az atomok és ionok mérete
4 Ionizációs energia
5 Elektron affinitás
6 Mágneses tulajdonságok
7 Az elemek periódikus tulajdonságai,
Fókusz Higany

Periódusosság

 1. Lítium,
 2. Nátrium és
 3. Kálium reakciója vízzel.
 4. Ionizáló sugárzás (jegyzet 225. o. 106, 107. ábra)
4 A kémiai kötés
1 Lewis elmélet 2 Kovalens kötés: bevezetés 3 Poláros kovalens kötés 4 Lewis szerkezetek
5 A molekulák alakja 6 Kötésrend, kötéstávolság
7 Kötésenergiák
A kémiai kötés
 1. kötéstávolság
 2. VSEPR
5 1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek?
2 Vegyérték kötés elmélet
3 Atompályák hibridizációja
4 Többszörös kovalens kötések
5 Molekulapálya elmélet
6 Delokalizált elektronok: benzol
7 Kötés fémekben
Fókusz: fotoelektron spektroszkópia
A kémiai kötés magasabb szinten
 1. sp3 hibrid
 2. animáció
 3. Kötő és lazító molekulapályák elektronsűrűsége
 4. Etilén: szigma, pi és a két kötés együtt
 5. C=C kötés körüli forgás energiagátja
 6. A színlátás molekuláris alapja (rodopszin)
 7. Diamágneses (N2) és paramágneses (O2) anyagok mágneses térben
 8. Sávelmélet Li.
 9. Félvezető Al szennyezés szilíciumban.
6 1 Gáznyomás 2 Egyszerű gáztörvények 3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5 Gáz halmazállapotú reakciók 6 Gázkeverékek 7 Kinetikus gázelmélet 8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája A gázállapot jellemzői. 1910: J. D. van der Waals
7 1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 2 Folyadékok gőztenziója 3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 4 Fázisdiagram 5 Van der Waals kölcsönhatások 6 Hidrogén kötés 7 A kémiai kötés mint rácsösszetartó erő atomrácsok 8 Kristályok 8 Kistályok energiája, rácsenergia Fókusz:Folyadékkirstályok

Folyadékállapot, szilárd állapot és jellemzésük.

 1. Ionos kristályok törése
8 1 Elegyek fajtái 2 Koncentrációk 3 Intermolekuláris erők, az elegyedés folyamata 4 Elegyek keletkezése, egyensúly 5 Gázok oldhatósága 6 Elegyek gőznyomása 7 Ozmózis nyomás 8 Fagyáspont csökkenés, forráspont emelkedés 9 Elektrolit oldatok 10 Kolloid oldatok Kétkomponensű elegyek

9 1 Terminológia 2 Hő 3 Reakcióhő, Kalorimetria 4 Munka 5 A termodinamika első főtétele 6 Reakcióhő: ΔU és ΔH 7 ΔH indirekt meghatározása: Hess-tétele 8 Standard képződési entalpia 9 Üzemanyagok mint energiaforrások Termokémia
 1. A hőátadás iránya
10 1 A reakciók sebessége 2 Reakciósebesség mérése 3 A koncentráció hatása: a sebsség törvény 4 Nullad-rendű reakció 5 Első-rendű reakció 6 Másod-rendű reakció 7 A reakció kinetika összefoglalása 8 Elméleti modellek 9 A hőmérséklet hatása 10 Reakciómechanizmus 11 Katalízis Kémiai reakcókinetika
11 1 Dinamikus egyensúly 2 Az egyensúlyi állandó 3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 5 A reakció hányados, Q: a várható kémiai reakció irányának megjóslása 
6 Az egyensúly körülményeinek megváltozása: Le Châtelier elv
Az egyensúly
12 1 Spontán folyamat 2 Entrópia 3 Az entrópia kiszámítása 4 Spontán folyamat: a termodinamika második főtétele 5 Standard szabadentalpia változás, ΔG° 6 Szabadentalpia változás és egyensúly 7 ΔG° és Keq hőmérséklet függése 8 Csatolt reakciók Fókusz: Biológiai rendszerek Spontaneitás, entrópia, szabadentalpia
13 1 Az Arrhenius elmélet röviden 2 Brønsted-Lowry elmélet 3 A víz ionizációja és a pH skála 4 Erős savak és bázisok 5 Gyenge savak és bázisok 6 Több bázisú savak 7 Ionok mint savak vagy bázisok 8 A molekulaszerkezet szerepe 8 Lewis savak és bázisok, Fókusz: savas eső Savak, bázisok  
14 8-1 A közös ion effektus 8-2 Pufferek 8-3 Indikátorok 8-4 Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások, összefoglaló, Fókuszban Pufferek a vérben Sav-bázis egyensúlyok  
15 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 Ecell, ΔG, és Keq 9-4 Ecell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 9-6 Korrózió: nem kívánt elem 9-7 Elektrolízis: nem spontán reakciók előidézése 9-8 Elektrolízis ipari alkalmazásai Fókusz membrán potenciálok Elektrokémia

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Nagy József: Általános Kémia I, Veszprémi Tamás, Általános Kémia

Hasznos internet címek:

Tételek

Beugró kérdések

Angol nyelvű tananyag

Angol nyelvű könyvek:
R. H. Petrucci et al.: General Chemistry Principles and Modern Applications
J. C. Kotz et al.: Chemistry and Chemical Reactivity, 6th Edition
A 9. fejezet, Bonding and Molecular structure, letöltehtő.
Érdekes anyagok találhatók itt